קולאוס ע 12ס”מ

12.00

רב שנתי צל מלא או חלקי גובה 60-80 ס”מ גוונים שוני של עלווה